PL815 - Projekt Elektronicznego Dokumentu Administracyjnego (e-AD)


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu PL815.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

1. Nagłówek dokumentu e-AD

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

2. Wysyłający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Miejsce wysyłki

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli miejscem rozpoczęcia procedury w polu 9d jest Skład podatkowy. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Urząd wysyłki – Przywóz

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane, jeżeli miejscem rozpoczęcia procedury w polu 9d jest Przywóz.
Na zakładce znajduje się następujący element:

5. Odbierający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli miejsce przeznaczenia w polu 1a ma wartość inną niż Nieznane miejsce przeznaczenia. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

6. Uzupełnienie – Odbierający

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane, jeżeli miejscem przeznaczenia w polu 1a jest Odbiorca zwolniony.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

7. Miejsce Dostawy

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli miejscem przeznaczenia jest skład podatkowy oraz w przypadku gdy ma miejsce Dostawa bezpośrednia. Czynność ta jest opcjonalna, jeżeli miejscem przeznaczenia jest Zarejestrowany odbiorca, Tymczasowo zarejestrowany odbiorca lub Odbiorca zwolniony. Zakładki tej nie wypełnia się, jeżeli miejscem przeznaczenia jest Wywóz lub Nieznane miejsce przeznaczenia.
W zakładce tej należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

8. Miejsce dostawy – Urząd celny

Wypełnienie całej zakładki, jest obowiązkowe, jeżeli ma miejsce Wywóz wyrobów akcyzowych. Na zakładce znajduje się następujący element:

9. Dokument e-AD

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

10. Właściwy urząd w miejscu wysyłki

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajduje się następujący element:

11. Gwarancja dotycząca przemieszczenia

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. W przypadku, gdy wszystkie wyroby w ramach przemieszczenia zostaną objęte zerową stawką podatku akcyzowego zakładka staje się opcjonalna. Na zakładce znajduje się następujący element:

12. Gwarant

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących kodów rodzaju gwaranta:

W zakładce tej należy podać dane przewoźnika lub właściciela wyrobów, jeżeli wnoszą oni gwarancję. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

13. Transport

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajduje się następujący element:

14. Organizator transportu

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Numer domu jest wymagane w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie pierwszego środka transportu, jeżeli wartością pola 1c Organizator przewozu jest Właściciel wyrobów lub Inne. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

15. Pierwszy przewoźnik

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Numer domu jest wymagane. W zakładce tej należy podać dane podmiotu dokonującego przewozu pierwszym środkiem transportu.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

16. Szczegóły dotyczące transportu

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

17. e-AD Wyroby

Wypełnienie zakładki jest wymagane. Poszczególne pola mogą nie mieć zastosowania dla danych wyrobów akcyzowych. Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

17.1. Opakowanie

Na zakładce znajdują się następujące elementy:

17.2. WYRÓB WINIARSKI

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane, w przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

17.2.1 Kod czynności związanych z winem

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane, w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów). Na zakładce znajduje się następujący element:

18 Dokument

Wypełnienie całej zakładki nie jest wymagane. Na zakładce znajduje się następujący element:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy